قدرت داستان | از هر کسی هر داستانی را نشنوید

«حتی اگر یک احمق

داستانی را یک سال تمام

هر روز برای شما تکرار کند

در نهایت داستانش را باور خواهید کرد.»

هوراس مان (نقل شده در کتاب قدرت داستان – جیم لوئر)

#نقل قول   #متقاعدسازی