دام سطحی‌نگری |‌ در تشخیص ریشهٔ دستاوردهایمان اشتباه نکنیم

مارشال گلدسمیت می‌گوید (+):

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات افراد موفق این است که

به خود می‌گویند:

«من این‌گونه رفتار کردم و به موفقیت رسیدم.

پس موفقیت من حاصل این نوع رفتار بوده است.»

چنین فرضی گاهی درست از آب در می‌آید، اما لزوماً چنین نیست.

#نقل قول