یک جمله درباره قدرت و سیاست | میز قوی‌تر است یا پشت‌میز‌نشین؟

مایکل پاشن و اریش دیسمایر در کتاب روانشناسی رهبری انسان‌ها به تأثیر متقابل فرد و جایگاه بر یکدیگر پرداخته‌اند. آن‌ها پدیده‌ای را که بسیاری از ما شاهد بوده و تجربه کرده‌ایم، در قالب یک جملهٔ ساده بیان می‌کنند:

می‌گویند در عالم سیاست آن‌قدر که میز پشت‌میز‌نشین را تغییر می‌دهد، پشت‌میز‌نشین نمی‌تواند در میز تغییر ایجاد کند.

کتاب روانشناسی رهبری انسانها

#نقل قول   #روانشناسی