ترس از مذاکره – ترس در مذاکره

«هیچ‌وقت به خاطر ترس، مذاکره نکنیم.

اما هیچ‌وقت هم از مذاکره نترسیم.»

جان اف. کندی – ۱۹۶۱

مرور درس زیر در متمم هم می‌تواند مفید باشد:

چند توصیه برای مذاکره موفق

#مذاکره   #تصمیم گیری   #نقل قول