دولت‌ها چگونه خود را تخریب می‌کنند؟ پاسخ اینشتین

اینتشتین در کتاب «جهانی که من می‌بینم» یا «The World As I See It» مطلبی دارد با عنوان «یادداشت‌هایی دربارهٔ برداشت من از آمریکا».

در آن نوشته نکتهٔ جالبی دربارهٔ قانون‌گذاری‌های ضعیف آمریکا در دهه ۲۰ مطرح کرده و گفته است: حاکمیت متوجه نیست که وقتی قوانینی وضع می‌کند که اجرای آنها امکان‌پذیر نیست به اعتبار خود لطمه می‌زند.

توجه به این اخطار اینشتین به آمریکای ۱۹۲۰ می‌تواند برای هر دولتی در هر مقطعی از زمان، مفید باشد.

اینشتین قانون گذاری در آمریکا نقل قول

پاراگراف فارسی

چند پاراگراف دیگر از کتاب جهانی که من می‌بینم را می‌توانید در پاراگراف فارسی متمم بخوانید:

جهانی که من می‌بینم

#نقل قول #معرفی کتاب #اینشتین